link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CRESSTO s.r.o.

 1. Všeobecná ustanovení

  1. CRESSTO s.r.o. (dále jen prodávající) prodává výrobky a služby kupujícímu na základě dodacích, cenových a platebních podmínek uvedených v následujících odstavcích; odlišné obchodní podmínky mohou být stanoveny pouze po dohodě s písemným souhlasem obou stran. Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 3399 (IČ: 46578048) a je registrován k DPH u FÚ v Rožnově pod Radhoštěm (DIČ: CZ46578048)
  2. Ekologie: Prodávající uzavřel Smlouvu o sdruženém plnění zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností EKO-KOM, a. s. (klientské číslo EK-F00027674) a prohlašuje, že za expedované obaly byl uhrazen servisní poplatek.
  3. Všechny výrobky lze bezplatně vrátit k ekologické likvidaci.
 2. Nabídky, ceníky

  1. Nabídky a ceny prodávajícího jsou platné po dobu uvedenou v nabídce, nejdéle však 3 měsíce od jejího zaslání odběrateli. Ceny mohou být ve výjimečných případech upravovány i v období jejich platnosti. Ceny jsou vždy uváděny bez DPH a dopravních nákladů. Informace uvedené v obchodních a technických materiálech jsou informativní a ze strany kupujícího nevymahatelné. Jediným relevantním dokladem jsou závazné písemné nabídky prodávajícího.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného oznámeni. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
 3. Dodací podmínky

  1. Zboží lze dodat pouze na základě závazné objednávky, kterou je možno uskutečnit těmito případy:
   • osobně v sídle firmy,
   • písemně poštou na adresu CRESSTO s.r.o., Hasičská 2643, 756 61 Rožnov p.R.,
   • telefonicky na čísle +420 571 843 162, +420 571 845 338,
   • faxem na čísle +420 571 842 616,
   • elektronickou poštou na adrese firma@cressto.cz,
   • odesláním objednávky z elektronického obchodu na www.cressto.cz
  2. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje souhlas s těmito podmínkami a cenou dle platného ceníku výrobků CRESSTO s.r.o. v době jejího převzetí společností. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje odběratele, přesné označení výrobku, požadované množství a podpis statutárního zástupce firmy, příp. jím pověřenou osobou. Dále je vhodné uvést požadovaný způsob přepravy a kontaktní osobu vč. telefonického spojení pro případ upřesnění údajů v objednávce
  3. Na základě došlé objednávky může CRESSTO s.r.o. požadovat potvrzení zakázkového listu (náhrada kupní smlouvy) s udáním ceny, dodací lhůty a platebními podmínkami
  4. Termín dodání je prodávajícím stanoven podle nejlepšího vědomí při potvrzení zakázky. Zpravidla lze výrobek dodat ihned v případě dostatečného skladového množství požadovaných výrobků, v případě nutnosti výroby požadovaných výrobků pak v období max. 3 – 4 týdnů (u snímačů nízkých tlaků až 8 týdnů) nebo v jiném dohodnutém termínu.
  5. Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávněn zboží dodat v přiměřeném náhradním termínu i po uplynutí sjednané doby. Tento nový termín prodávající projedná s kupujícím.
  6. V případě, že termín dodání není dodržen z důvodu kupujícího (opožděné předání všech příloh objednávky, technických specifikací, pozdní úhrada zálohové faktury, evidence pohledávek po lhůtě splatnosti apod.), je prodávající oprávněn určit termín náhradní. Při evidenci neuhrazených faktur z předchozích dodávek není možné objednané zboží zaslat před dohodnutím způsobu úhrady těchto pohledávek.
  7. Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu veřejnému přepravci, smluvní strany se mohou dohodnout na dodání zboží osobním odběrem. Veřejným přepravcem se rozumí fyzická či právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy, spedice či pošty.
  8. Stávky, výluky (i u dodavatelů prodávajícího) a jiné případy vyšší moci zprošťují prodávajícího po dobu jejich trvání plnění převzaté smluvní povinnosti. Prodávající o vzniklé situaci vyrozumí kupujícího.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo dodávky po částech.
 4. Přechod vlastnictví ke zboží

  1. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví ke zboží až do jeho úplného zaplacení včetně z obchodního případu vyplývajících pokut, náhrad škody, penále apod.
  2. V případě prodlení platby nebo jiném podstatném porušení závazků kupujícím je prodávající oprávněn vymáhat dodané zboží s výhradou vlastnictví zpět. Tento odstavec nepozbývá platnosti ani při částečné úhradě dodávky.
  3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na stranu kupujícího dodáním ve smyslu odstavce 3.7.
 5. Cena

  1. Účtované ceny jsou smluvní a rozumí se netto pro dodávky ze skladu prodávajícího. Pro jednotková množství (do 50 ks jednoho typu a objednávky) jsou stanoveny platným ceníkem CRESSTO s.r.o.. U stálých obchodních partnerů při pravidelných nebo větších odběrech je možné dohodnout ceny individuální nebo stanovit odběratelskou slevu. Stálým smluvním prodejcům našich výrobků poskytujeme po dohodě slevu 10%.
  2. Na žádnou z uvedených slev není právní nárok, o jejich udělení nebo zrušení rozhoduje obchodní oddělení firmy.
  3. Expediční náklady (přepravné, popř. celní náklady, převodní poplatky) jsou účtovány zvlášť ve výši stanovené poskytovatelem dané služby.
  4. Vyhrazujeme si právo na případnou změnu cen a slev.
 6. Cenová doložka

  1. Cena sjednaná jako smluvní může být prodávajícím jednostranně dodatečně upravena v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen subdodavatelů v období od uzavření kupní smlouvy do termínu dodání.
 7. Platby

  1. Na fakturu prodáváme pouze stálým (smluvním) obchodním partnerům, pokud však všechny předchozí faktury uhradili v termínu. Zboží lze dodat i na dobírku, za hotové nebo po zaplacení zálohové faktury ve výši 100%.
  2. Platby musí být uhrazeny v termínu splatnosti ve smyslu §339 Obchodního zákoníku, tzn. částka musí být k dispozici na účtu prodávajícího nejpozději ke dni splatnosti.
  3. Faktury jsou vystavovány se 10denní splatností; na žádost kupujícího a po dohodě lze vystavit fakturu se splatností 30 dní (příplatek 1 % ceny) nebo 60 dní (příplatek 3% ceny).
  4. Dodávky do zahraničí jsou na požádání účtovány v EUR kurzovým přepočtem •KB „devizy – nákup“ v den vystavení faktury.
  5. Není-li platba provedena ve smyslu odstavce 7.2., má prodávající právo vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Smluvní pokuta je fakturována se 10denní splatností a je na ni pohlíženo jako na každou jinou z pohledávek vyplývající ze znění těchto obchodních podmínek. Provedenou platbu lze přednostně považovat za úhradu pokut a penále z předešlých obchodních případů.
  6. Je-li zboží dodáváno v několika zásilkách (viz odst. 3.9.), je prodávající oprávněn k fakturaci po částech.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení zálohy nebo platby předem.
 8. Ručení

  1. Prodávající ručí za obvyklé předvídatelné škody, které způsobí on nebo jím pověřená třetí strana. Jakékoliv jiné nároky kupujícího (např. ušlý zisk či návazné škody) jsou vyloučeny.
  2. Všechny výrobky musí být použity tak, aby jejich uvedením do provozu nedopatřením nebo selháním zaviněným jakýmkoliv způsobem se nemohly stát nebezpečnými osobám nebo majetku.
  3. Podmínkou uplatnění náhrady škody je prokazatelné použití výrobků v souladu se závaznými doporučeními výrobce a její minimalizace všemi dostupnými prostředky.
  4. Veškeré dodávky jsou realizovány v souladu s právními předpisy platnými v České republice. Na stanovené výrobky bylo v souladu se zněním zákonů Č. 22/1997 Sb. vydáno ES prohlášení o shodě.
  5. Prodávající prohlašuje, že fakturované výrobky s výjimkou zřetelně označených mají preferenční původ v České republice.
 9. Reklamace

  1. Vady dodaného zboží lze reklamovat v záruční lhůtě uvedené v záručním listu nebo jiném dokladu o koupi. Není-li uvedena, rozumí se záruční lhůtou 12 měsíců od data dodání ve smyslu odstavce 3.7.. Záruka na software se vztahuje na čitelnost datového média a záruční lhůta činí 6 měsíců. V těchto lhůtách může kupující uplatnit své nároky na vady vzniklé při používání v souladu s technickými podmínkami, reklamace musí být uplatněna písemně ihned po zjištění závady.
  2. Reklamaci na kompletnost nebo poškození dodávky lze uplatnit do 7 dnů od přijetí zboží.
  3. Oprávněnost reklamace se řídí nálezem při identifikaci závady provedené na pracovišti prodávajícího.
  4. V případě oprávněné reklamace má prodávající právo zboží vyměnit, opravit nebo nahradit typem ekvivalentním.
  5. Nesplní-li prodávající svoje povinnosti podle odstavce 9.3. v termínu přiměřeném, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo žádat snížení kupní ceny.
  6. Kupující pozbývá práva výměny, pokud nebylo zboží odebráno ve standardním provedení (zakázkové úpravy a konfigurace specifikované v objednávce).
  7. Reklamaci lze uplatnit pouze na jednotlivé části dodávky tak, jak byly uvedeny v prodejním dokladu; reklamace celé dodávky z důvodu vady jedné z komponent je možná pouze po předchozí dohodě.
  8. Bude-li prodávajícím zjištěno, že reklamovaný předmět je bez závad, mohou být kupujícímu vyúčtovány náklady spojené s jeho přezkoušením; základní poplatek v tomto případě činí 350,- Kč/ks. Kupující má právo doložit, že skutečné náklady byly nižší než účtované.
  9. Reklamované zboží je kupující povinen doručit až na adresu prodávajícího. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu jdou k tíži kupujícího. Zásilka musí obsahovat písemnou specifikaci závady.
  10. Není-li uvedeno v předchozích odstavcích, řídí se záruční podmínky, reklamační podmínky a možnost vrácení zboží příslušnými paragrafy Obchodního nebo Občanského zákoníku
 10. Opravy po záruční lhůtě

  1. Prodávající zajišťuje pozáruční servis ve smluvních cenách.
  2. Na přání kupujícího může být před servisním zásahem provedena cenová expertíza, náklady na tuto činnost jdou k tíži kupujícího.
 11. Zvláštní ustanovení

  1. V případě stornování potvrzené objednávky kupujícím je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat náhradu škody, tzn. naběhlé náklady a ušlý zisk, základní poplatek v tomto případě činí 20% z koncové ceny výrobku.
  2. Pokud kupující nedodrží platební podmínky podle výše uvedených odstavců, je prodávající oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek až do uhrazení předchozích závazků.
  3. Neuhradí-li kupující své závazky z předešlých obchodních případů do 2 měsíců od dne pozastavení podle odstavce 11.2., Je prodávající oprávněn od pozastavené dodávky jednostranně odstoupit a kupujícímu vyúčtovat náhradu škody', tzn. naběhlé náklady a ušlý zisk, základní poplatek v tomto případě činí 20% z koncové ceny výrobku.
  4. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto „Všeobecných obchodních podmínek …“ bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek. Veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena novými, která se budou nejvíce blížit smyslu a účelu původních.
  5. Prodávající je oprávněn uvádět obecné technické informace o obchodním případu včetně základních identifikačních údajů o kupujícím v referenčních listu a podobných materiálech.
 12. Účinnost

  1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky ...“ nabývají účinnosti 1.3.2007 a v plném rozsahu nahrazují podmínky předešlé.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |